Arbejdspapir 52: Regional omfordeling i Danmark 2007-2016

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse af den samlede regionale omfordeling mellem borgerne i landets forskellige kommuner. Analysen ser på hele perioden 2007-2016, men har særligt fokus på omfordelingen, som den forløb i 2016.

Af analysen fremgår det, at forskellene mellem nettobidragene pr. borger i de forskellige kommuner er betydelige. I 2016 var spændet således, at borgerne i den kommune, som i gennemsnitligt ydede det største nettobidrag, gav 157.000 kroner til finansiering af staten, mens borgerne i den kommune, der ydede mindst i gennemsnit, bidrog med minus 38.000 kroner.

Det ses af analysen, at det ofte fremhævede kommunale tilskuds- og udligningssystem står for den mindste del af den regionale omfordeling.

”Der foregår i Danmark en tiltagende intens regionalpolitisk debat, hvor udformningen af den kommunale udligning står centralt. Vores analyse dokumenterer da også, at der foregår en betydelig regional omfordeling gennem den kommunale udligning. Spændet mellem yderpunkterne Gentofte og Ishøj kommuner i nettobidrag til tilskuds- og udligningsordningen andrager omkring 60.000 kroner. På den anden side er spændet i betaling af skatter til staten mellem Gentofte og Ishøj kommuner større. Ligeledes er overførslerne fra staten til borgere i Ishøj langt større end overførslerne fra staten til borgere i Gentofte. Alt i alt er det altså den mindste del af omfordelingen mellem disse to kommuner, som foregår i kraft af udformningen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Det er det statslige skattesystem og de statslige overførselsordninger, som udgør de dominerende kanaler til regional omfordeling”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

”Analysen viser, at omfordelingen mellem landsdelene siden kommunalreformen i 2007 er steget markant.

Vores analyse påviser desuden en statistisk tydelig sammenhæng mellem denne regionale omfordeling og kommunernes serviceniveau, altså hvor meget de bruger på at leve op til den serviceforpligtelse, som bliver defineret af indenrigsministeriet. Det ses af analysen, at jo større bidrag en kommune yder til finansiering af staten, jo lavere serviceniveau holder kommunen selv. De kommuner, som modtager et positivt nettobidrag fra staten eller kun bidrager beskedent til finansiering af staten, holder derimod et særlig højt serviceniveau. Det rejser spørgsmålet, om det nuværende system til omfordeling faktisk blokerer for, at kommunerne bliver mere bæredygtige og formår at lave den nødvendige tilpasning og effektivisering af deres service til borgerne”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 2,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 2,1 MB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76