Rød bloks forhøjelse af børnecheck vil reducere gevinst ved arbejde

Type: Analyse

Indledning og kommentar

Denne analyse ser på rød bloks forslag om højere børnecheck for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse samt ophævelse af den vedtagne reduktion i integrationsydelse på 2.000 kr. næste år.

Analysen konkluderer bl.a., at en forhøjelse af børnechecken med 63 pct. for personer berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil reducere gevinsten ved at tage et lavtlønsjob med 1.400 kr. om måneden for en enlig forsørger på kontanthjælp med to børn.

Baggrunden for beregningen er rød bloks forståelsespapir samt et notat fra Beskæftigelsesministeriet offentliggjort i Jyllands-Posten i dag. Beregningen tager højde for alle ydelser (kontanthjælp, boligstøtte, børnecheck, grøn check, børnetilskud og skat). Beregningen er foretaget af CEPOS på Finansministeriets familietypemodel.

”Rød blok opererer med en forhøjelse af børnechecken med 63 pct. for personer berørt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Desuden ophæves reduktionen i integrationsydelsen næste år på 2.000 kr. for en familie. Det indebærer, at forskellen mellem at være i job og kontanthjælp reduceres for mange børnefamilier. For en enlig mor med to børn er gevinsten i dag ved at tage et lavtlønsjob på 4.900 kr. om måneden. Det reduceres til 3.500 kr. om måneden efter forhøjelsen af børnechecken. Dvs. at guleroden ved at tage et lavtlønsjob reduceres med 1.400 kr. om måneden. For en enlig med 1 barn reduceres den månedlige gevinst ved et lavtlønsjob med 800 kr. om måneden,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Ser man på personer på integrationsydelse, så øges børnechecken også med 63 pct., ligesom den vedtagne reduktion i integrationsydelsen næste år ophæves. Tager man en enlig mor med to børn, så reduceres gevinsten ved et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.800 kr. om måneden. Det vil reducere beskæftigelsen og forringe integrationen på arbejdsmarkedet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Det er ærgerligt, at Rød blok tilbageruller en betydelig del af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det er vigtigt, at der er en gulerod ved at tage et job. Og den gulerod bliver nu mindre. Det indebærer lavere beskæftigelse, og at færre er selvforsørgende,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Med Rød bloks forslag vil indkomsten for modtagere af integrationsydelsen være på niveau med kontanthjælpen for enlige forsørgere. For par med børn samt ikke-forsørgere er der fortsat en væsentlig forskel mellem indkomsten på kontanthjælp og integrationsydelse,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Resumé

 • Rød Blok foreslår 1) højere børnecheck (63 pct.) for personer berørt af kontanthjælps-loft og integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse (dvs. ophævelsen af den vedtagne reduktion i integrationsydelse på 2.000 kr. brutto om måneden pr. familie næste år)
 • Forslagene vil reducere gevinsten ved at tage et job.
 • For en enlig mor med to børn på integrationsydelse, reduceres gevinsten ved at gå fra passiv forsørgelse til et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.800 kr. (efter skat) om måneden
 • For en enlig mor med to børn på kontanthjælp er gevinsten ved at tage et lavtlønsjob på 4.900 kr. om måneden. Det reduceres til 3.500 kr. om måneden efter forhøjelsen af børnechecken
 • Med Rød Bloks forslag vil indkomsten for modtagere af integrationsydelsen være på niveau med kontanthjælpen for enlige forsørgere.
 • For par med børn samt ikke-forsørgere er der fortsat en væsentlig forskel mellem ind-komsten på kontanthjælp og integrationsydelse

CEPOS har udarbejdet en analyse af Rød Bloks forslag om 1) højere børnecheck for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen 2) højere integrationsydelse (dvs. ophævelsen af den vedtagne reduktion i integrationsydelse på 2.000 kr. brutto om måneden pr. familie næste år). Beregningen tager højde for alle ydelser (kontanthjælp, boligstøtte, børne-check, grøn check, børnetilskud og skat) og fokuserer på hvordan forslaget reducerer gevinsten ved at tage et job. Beregningen er foretaget af CEPOS på Finansministeriets familietypemodel.

Udgangspunktet for analysen er et notat fra Beskæftigelsesministeriet (omtalt i Jyllands-Posten), der beskriver en model med 63 pct. højere børnecheck for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen (det gælder for maksimalt 2 børn) . De 63 pct. afviger lidt fra de 60 pct., der står som et eksempel i forståelsespapiret fra Rød Blok. Ophævelsen af den vedtagne reduktion i integrationsydelse på 2.000 kr. brutto om måneden pr. familie næste år er også angivet i notatet fra Beskæftigelsesministeriet (ligesom det er angivet i forståelsespapiret).

Først gennemgås effekterne for personer på integrationsydelse af både forhøjelsen af børne-checken og aflysningen af den vedtagne nedsættelse af integrationsydelsen næste år med 2.000 kr. pr. familie. Herefter gennemgås effekten for personer berørt af kontanthjælpsloftet af forhøjelsen af børnechecken.

Enlig forsørger på integrationsydelse

For personer på integrationsydelse, øges børnechecken med 63 pct., ligesom den vedtagne reduktion i integrationsydelsen næste år ophæves. Tager man en enlig mor med to børn, så reduceres gevinsten ved et lavtlønsjob fra 6.400 kr. til 3.800 kr. om måneden, jf. figur 1. Det vil reducere beskæftigelsen og forringe integrationen på arbejdsmarkedet.

Par på integrationsydelse

Forslaget fra rød blok påvirker kun i begrænset omfang gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for par på integrationsydelse med børn. Et par på integrationsydelse med et barn får en gevinst på 1.700 kr., hvis den ene tager et job uanset om rød bloks forslag gennemføres jf. figur 2.

En forhøjelse af børnechecken for personer på integrationsydelse ændrer ikke på gevinsten ved at tage et lavtlønsarbejde. Såfremt den ene person tager et lavtlønsarbejde, vil familien modtage supplerende integrationsydelse, og er derfor fortsat berettiget til den forhøjede børnecheck.

Den vedtagne reduktion af integrationsydelse med 2.000 kr. næste år påvirker heller ikke i nævneværdig grad forskelsbeløbet. Den modregning som sker i familiens integrationsydelse, er nemlig stort set den samme uanset om integrationsydelsen er 2.000 kr. større eller mindre. I appendiks 2 angives niveauet for de samlede ydelser efter skat for par på integrationsydelse.

For et par på integrationsydelse med to børn reduceres gevinsten ved at tage et job med 300 kr., hvis rød bloks forslag gennemføres, jf. figur 2.

Enlig på kontanthjælp

For personer, der er berørt af kontanthjælpsloftet, forhøjes børnechecken også med 63 pct. Det indebærer, at forskellen mellem at være i job og kontanthjælpsloft reduceres for mange børnefamilier. For en enlig mor med to børn er gevinsten ved at tage et lavtlønsjob på 4.900 kr. om måneden, jf. figur 3. Det reduceres til 3.500 kr. om måneden efter forhøjelsen af børne-checken. Dvs. at guleroden ved at tage et lavtlønsjob reduceres med 1.400 kr. om måneden. For en enlig med 1 barn reduceres den månedlige gevinst ved et lavtlønsjob med 800 kr. om måneden.

Par på kontanthjælp

Rød bloks forlag om forhøjet børnecheck til personer, som er berørt af kontanthjælpsloftet, mindsker gevinsten ved at tage et job for et par på kontanthjælp. For et par med et barn reduceres forskelsbeløbet med 700 kr. fra 2.600 kr. til 1.900 kr. Såfremt parret har to børn, reduceres forskelsbeløbet med 900 kr. fra 2.700 kr. til 1.800 kr., jf. figur 4.

For et par med 1 barn udgør den forhøjede børnecheck ca. 800 kr. mens den udgør ca. 1.400 kr. for familier med 2 børn. Grunden til at forskelsbeløbet kun reduceres med henholdsvis 700 kr. og 900 kr. skyldes de særlige begrænsningsregler som Rød bloks forslag indeholder. I appendiks 2 angives niveauerne for den samlede indkomst efter skat for par på kontanthjælp.

Integrationsydelsen på niveau med kontanthjælpen for enlige forsørgere

Rød Bloks forslag indebærer, at personer på integrationsydelse får den største fremgang i indkomsten. Og det indebærer, at for enlige forsørgere på integrationsydelse vil indkomsten ligge på niveau med indkomsten på kontanthjælp. For par med børn samt ikke-forsørgere er der fortsat en væsentlig forskel mellem kontanthjælp og integrationsydelse.
Det ses af figur 5, at enlige med 2 børn på integrationsydelse får hævet deres samlede ydelse med 2.600 kr. til i alt 19.400 kr. efter skat om måneden. En enlig med 3 børn får også 2.600 kr. ekstra svarende til en samlet ydelse på 22.200 kr. (fremgår ikke af figuren). Det fremgår også, at enlige kontanthjælpsmodtagere med 2 børn får øget deres samlede ydelse med 1.400 kr. til i alt 19.700 kr. efter skat om måneden. En enlig kontanthjælpsmodtager med 1 barn får 800 kr. ekstra svarende til en samlet ydelse på 15.900 kr.

Appendiks 1

I dette appendiks beregnes forskelsbeløb, når der ses bort fra den allerede vedtagne nedsættelse af integrationsydelsen i 2020 (dvs. der er regnet med 2019-regler).

Appendiks 2

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 324,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør