Dækningen af kræftskandalen på AUH har for lidt fokus på ressourcer

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I dækningen af skandalen på mave-og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) har der manglet et vigtigt aspekt.

Årsagen til at sagen fra AUH overhovedet opstod er ifølge afdelingsledelsen mangel på sygeplejersker. Mere præcist har afdelingen manglet 20 sygeplejersker, og derfor har man været nødt til at lukke 14 af i alt 52 sengepladser. Dette er sket samtidig med, at regionen generelt set har udvidet ressourceforbruget markant i forhold til niveauet i 2019. Det kalder på en række kritiske spørgsmål til regionens øverste politiske og administrative ledelse om regionens styring og prioritering af ressourceforbruget, som endnu ikke er blevet stillet i pressens dækning af sagen.

Hvis man sammenligner med 2019 – det seneste år uden COVID og massive ventelisteproblemer i sygehusvæsenet – var der i 2022 ikke færre sygeplejersker i Region Midtjylland. Fra 2019 til 2022 er antallet af sygeplejersker på sygehusene (omregnet til fuldtidsbeskæftigede) i Region Midtjylland stort set uændret (steget med 21 – svarende til 0,3 pct.). I samme periode er der kommet 379 flere læger, og det samlede antal medarbejdere er vokset med 2.297 – i begge tilfælde svarer det til en stigning på ca. 10 pct. Tallene er for hele kalenderåret, og hvis nogen skulle tænke, at tallene i starten af 2022 stadig kan være påvirket af covid-19, kan jeg oplyse, at man får det samme billede, hvis man kun sammenligner de tre sidste kvartaler i 2019 og 2022.

Et af de væsentligste spørgsmål man på den baggrund burde stille til regionens øverste politiske og administrative ledelse er: Hvorfor havde man valgt en styringsmodel, hvor afdelingen selv skulle dække udgifterne til de patienter, der skulle opereres i udlandet? Det kan måske styringsmæssigt være en god idé og give hensigtsmæssige incitamenter i en situation, hvor der er tale om nogle meget få patienter, der realistisk kunne rummes indenfor afdelingens budget – eksempelvis ved at bruge de frigjorte midler fra de ledige sygeplejerskestillinger - uden det ville betyde massive fyringer med ødelæggende virkning for det faglige miljø og den opbyggede ekspertise på længere sigt. Med en oplyst pris på op til 1 mio. kr. pr. patient for en operation i udlandet (svarende til lønnen til 1 overlæge eller 2,5 sygeplejerske på afdelingen) forekommer det helt urealistisk, at det var noget, som afdelingen selv skulle kunne klare, hvis mere end blot cirka en håndfuld patienter havde ret til en operation i udlandet, men hvorfor krævede regionsledelsen det så i deres økonomistyring af mave- og tarmkirurgisk afdeling?

Det er naturligvis aldrig behageligt for politikerne at skulle foretage omprioriteringer, selvom det faktisk er deres hovedopgave og selve årsagen til, at vi har sat folkevalgte lægmænd i spidsen for regioner og kommuner i Danmark. Omprioritering kræver, at man gennemfører besparelser, og det giver oftest sure medarbejdere og fagforeninger, som larmer i pressen, hvor der af naturlige årsager er langt mindre larm fra og fokus på patienter, som de frigjorte midler kommer til gode, da de jo ”bare” får den behandling, som de har krav på. Derfor er det heller ikke et ukendt fænomen, at politikere – eksempelvis gennem design af økonomistyringsmekanismer - forsøger at presse de ubehagelige politiske prioriteringsbeslutninger væk fra deres eget bord og ned til medarbejderne i organisationen. I den politologisk forskning har det fået betegnelsen ”blame avoidance” , og det er et velbeskrevet fænomen både generelt set samt i studier med særligt fokus på sundhedsområdet.

Før politikere kan omprioritere, skal de naturligvis have oplysninger om, at der er behov for at omprioritere, og selvom afdelingsledelsen som ovenfor beskrevet var stillet i en meget vanskelig situation, så frikender det dem naturligvis ikke for ansvaret for, at de ikke informerede opad i systemet. På den anden side er det afgørende for at undgå denne type sager fremover, at politikerne og de øverste ledelseslag i regionen ikke bare kan frikende sig selv med et argument om, at man ikke vidste noget.

Desværre har det historisk set være sådan, at fravær af viden i høj grad kunne veksles til fravær af ansvar. Hvis det fortsætter, vil det også forsat være alt for attraktiv at lægge sten i vejen for, at oplysninger om behov for ubehagelige omprioriteringer flyder opad i systemet til det allerøverste politiske ledelsesniveau. Politikerne og den øverste ledelse har således også et ansvar for at vide, hvad der er af væsentlige problemer i deres organisation. I den forbindelse er det bl.a. en gåde, at det mindre forbrug af personale på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH ikke tændte røde advarselslamper i den løbende centrale opfølgning på resultater og ressourceforbrug, som i hvert fald findes i de dele af den offentlige sektor, hvor jeg har beskæftiget mig med økonomistyring. 

Region Midtjylland er langt fra det eneste sted i sygehusvæsenet, hvor der er udfordringer med ventelister. Derfor er det afslutningsvis værd også lige at se nærmere på udviklingen fra 2019 til 2022 i resten af landet. På landsplan er antallet af fuldtidsbeskæftigede på sygehusene steget med 8 pct. Antallet læger er vokset med 9 pct. på landsplan. Alle regioner har fået flere læger, men den største stigning finder man i Region Sjælland med 11 pct. og den mindste i Region Syddanmark med 7 pct. Antallet af sygeplejersker er den eneste store medarbejdergruppe, hvor der er færre fuldtidsansatte. På landsplan har der været en lille tilbagegang i antallet af sygeplejersker på 0,9 pct. Udviklingen er dog meget uens på tværs af regionerne. Region Hovedstaden har oplevet et fald på 3,9 pct. og Region Syddanmark et fald på 1,2 pct. Antallet af sygeplejersker er steget i de øvrige regioner – herunder mest i Region Sjælland (4,5 pct.) og mindst i Region Midtjylland (0,3 pct.).

Oplysningerne om personaleforbruget på sygehusene i dette indlæg kommer fra Sundhedsdatastyrelsen. Data er frit tilgængelige og de burde altid indgå i pressens dækning af udfordringer i sygehussektoren. Dermed ville vi få en mere kvalificeret debat, hvor der bl.a. ikke kan opstå myter om, at alle problemer på sygehusene altid kan (bort-)forklares med manglende ressourcer.

 

Bragt i JP den 30. april 2023

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk