Indholdsfortegnelse

Kommunepotentiale
Administrationspotentiale
Undervisningseffekt
Sygefravær
Skat
Konkurrenceudsættelse
Likviditet pr. indbygger
Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger
Forældretilfredshed
Velfærdskoalitionen

Kommunepotentiale

Definition
Kommunepotentiale er et udtryk for, hvor meget kommunerne kunne reducere deres udgifter, hvis de havde samme udgiftsniveau som den mest udgiftseffektive kommune. Dette beregnes ved at sammenholde kommunens faktiske udgifter med deres udgiftsbehov for derefter at sammenholde med den mest udgiftseffektive kommune. Udgiftsbehovet er beregnet af Social-og Indenrigsministeriet på baggrund af en række socioøkonomiske kriterier f.eks. antallet af børn i familier med lav uddannelse.

Kilde
http://www.noegletal.dk/:

 • Udgiftsbehov
 • Nettodriftsudgifter
 • Indbyggertal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om kommunepotentiale her:
https://cepos.dk/artikler/udvikling-i-kommunepotentiale-2007-2019/
https://cepos.dk/artikler/kommunepotentiale-2019/

Administrationspotentiale

Definition
Administrationspotentialet er et udtryk for, hvor meget kommunerne kunne reducere deres udgifter til ledelse og administration, hvis de havde et udgiftsniveau på niveau med de mest sparsommelige kommuner.

Kilde
http://www.noegletal.dk/

 • Udgifter til ledelse og administration pr. indbygger
 • Indbyggertal
 • Socioøkonomisk indeks
 • Udgiftsbehov pr. indbygger
 • Kommunale indtægter pr. indbygger

Læs mere om administrationspotentiale her:

https://cepos.dk/artikler/kommunerne-kan-spare-7-8-mia-kr-paa-ledelse-og-administration/

Undervisningseffekt


Definition
Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig, sammenlignet medhvad man kunne forvente ud fra forældrenes baggrund. Dette beregnes ved at se på forskellen mellem faktiske karakterer og forventede karakterer. Forventede karakter er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet. Har en kommune en værdi på 0,1, betyderdet, at kommunens skoler løfter eleverne 0,1 karakterpoint højere end forventet. Den beregnede undervisningseffekt er her alene på folkeskoler.

Kilde
https://uddannelsesstatistik.dk/

 • Socioøkonomisk reference 1 år
 • Socioøkonomisk reference 3 år
 • Faktisk karakter (samlet eksamenssnit) 1 år
 • Faktisk karakter (samlet eksamenssnit) 3 år
 • Elevtal på institutionsniveau

Se mere om undervisningseffekt her:
https://cepos.dk/artikler/hvor-gode-er-skolerne-til-at-loefte-eleverne-fagligt/

Sygefravær


Definition

Sygefravær dækker over det gennemsnitlige sygefravær opgjort som dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Sygefraværet dækker over følgende kategorier:

 • Egen sygdom
 • Arbejdsskade

Sygefraværet er vist for hhv. SOSU-ansatte, folkeskolelærer og pædagoger.

Kilde
https://krl.dk/#/main

 • Fravær pr. fuldtidsbeskæftiget pr. år
 • Antal fuldtidsbeskæftigede

Læs mere om sygefraværet her:
https://cepos.dk/artikler/sygefravaer-blandt-sosu-er/
https://cepos.dk/artikler/sygefravaer-blandt-folkeskolelaerere/
https://cepos.dk/artikler/sygefravaer-blandt-paedagoger/

Skat

Definition
Udskrivningsprocenten dækker over den procent af den skattepligtige indkomst, der skal betales direkte til kommunen.
Grundskyld er en skat, som alle boligejere i kommunen skal betale. Grundskyldens betales af grundens værdi, og den er fastsat til at være mindst 16 promille (1,6 pct.) og højest 34 promille (3,4 pct.).

Kilde
http://www.noegletal.dk/

 • Udskrivningsprocent
 • Grundskyldspromille


Konkurrenceudsættelse

Definition
Indikatoren for konkurrenceudsættelse viser, hvor stor en andel af opgaverne i kommunen der er konkurrenceudsat. Denne udtrykker kommunens brug af private leverandører til tjenesteydelser i forhold til den del af kommunens samlede opgaver, det er muligt at konkurrenceudsætte. Indikatoren indeholder også de opgaver, der har været i udbud, men som er endt med at blive løst af kommunen selv.       

Kilde
http://www.noegletal.dk/

 • Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)

Likviditet pr. indbygger

Definition
Likviditet pr. indbygger er her opgjort efter kassekreditreglen. Kommunens likvide beholdning er et udtryk for den skattebetaling, der gennem årene ikke er blevet brugt på service.

Kilde
http://www.noegletal.dk/

 • Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger
 • Indbyggertal

Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbyggerDefinition
Indtægter fra tilskud og udligning er de midler, som kommunen modtager som tilskud fra staten eller fra andre kommuner via den kommunale udligning. Et positivt tal betyder, at kommunen modtager penge, mens et negativt tal betyder, at kommunen er nettobidragsyder i den mellemkommunale udligningsordning.

Kilde:
http://www.noegletal.dk/

 • Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger
 • Indbyggertal

Læs mere om kommunal udligning her:
https://cepos.dk/artikler/regional-omfordeling-i-dk/

Forældretilfredshed

Definition:
Forældretilfredshed dækker over den gennemsnitlige tilfredshed på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds. Indikatoren dækker over forældrenes svar på spørgsmålet ”hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole?”

Kilde:
Indenrigs - og boligministeriet: https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/

 • Samlet tilfredshed med barnets skole
 • Samlet tilfredshed med barnet skole, 0.- 3. klasse
 • Samlet tilfredshed med barnet skole, 4. – 9. klasse
 • Antal svar


Læs mere om forældretilfredshed her:
https://cepos.dk/artikler/foraeldretilfredshed-med-folkeskolen-et-spoergsmaal-om-faglighed/  

Velfærdskoalitionen

Definition:
Velfærdskoalitionen dækker over de personer i kommunen, der enten har deres største lønindkomst fra det offentlige eller har en offentlig overførsel som hovedindkomstkilde. Beregningerne er lavet ud fra antallet af personer, der er 18 år eller ældre for at få antallet af vælgere i kommunen.  Der er i beregningen korrigeret således, at en person ikke kan tælle både som offentlig ansat og overførselsmodtager.

Data:
Date er taget fra registerdata i Danmarks Statistik. Man er med i velfærdskoalitionen, hvis ens største lønindkomst kommer fra det offentlige (SEKTOR fra BFL), eller hvis ens hovedindkomstkilde er en offentlig overførsel (BESKST_13 fra AKM).

Til offentlig ansat er der fra SEKTOR i BFL valgt:
11: Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber
12: Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber
13: Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber
14: Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber
15: Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber
16: Regionsejede ikke-finansielle selskaber
21: Centralbanken
27: Offentlige penge- og realkreditinstitutter
31: Offentlige pengemarkedsforeninger
37: Offentlige investeringsforeninger
41: Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
47: Offentlige finansielle hjælpeenheder
51: Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
57: Offentlige forsikringsselskaber
61: Offentlige pensionskasser
71: Statslig forvaltning og service - integrerede enheder
72: Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
74: Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder
75: Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
76: Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder
77: Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
79: Sociale kasser og fonde

Til overførselsmodtagere er der fra BESKST_13 i AKM valgt:
05: Lønmodtagere med understøttelse
06: Pensionist og ejer af virksomhed
07: Pensionist
08: Øvrige
09: Efterlønsmodtager
10: Arbejdsløs mindst halvdelen af året (nettoledighed)
11: Modtager af dagpenge (aktivering og lign., sygdom, barsel og orlov)
12: Kontanthjælpsmodtager
99: Ikke i AKM