Centrale nøgletal 

Likviditet pr. indbygger 

Definition 
Likviditet pr. indbygger er her opgjort efter kassekreditreglen. Kommunens likvide beholdning er et udtryk for den skattebetaling, der gennem årene ikke er blevet brugt på service. 

Kilde 
http://www.noegletal.dk/ 

 • Likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger 
 • Indbyggertal  

Beregning  
Likviditet pr. indbygger hentes direkte.  

Udligning og tilskud pr. indbygger  
 

Definition  
Indtægter fra tilskud og udligning er de midler, som kommunen modtager som tilskud fra staten eller fra andre kommuner via den kommunale udligning. Et positivt tal betyder, at kommunen modtager penge, mens et negativt tal betyder, at kommunen er nettobidragsyder i den mellemkommunale udligningsordning. 

Kilde: 
http://www.noegletal.dk/ 

 • Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger  
 • Indbyggertal  

 Beregning: 
Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger og landsgennemsnittet hentes direkte. 

Benchmark:  

Læs mere om kommunal udligning her: 
https://cepos.dk/artikler/regional-omfordeling-i-dk/  

Konkurrenceudsættelse  

Definition 
Indikatoren for konkurrenceudsættelse viser, hvor stor en andel af opgaverne i kommunen der er konkurrenceudsat. Denne udtrykker kommunens brug af private leverandører til tjenesteydelser i forhold til den del af kommunens samlede opgaver, det er muligt at konkurrenceudsætte. Indikatoren indeholder også de opgaver, der har været i udbud, men som er endt med at blive løst af kommunen selv.  

Kilde 
http://www.noegletal.dk/ 

 • Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)  

Beregning 
Indikatoren og landsgennemsnit hentes direkte.  

Benchmark: 

Forældretilfredshed  

Definition: 
Forældretilfredshed dækker over den gennemsnitlige tilfredshed på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds. Indikatoren dækker over forældrenes svar på spørgsmålet ”hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole?” 

Kilde: 
Indenrigs - og boligministeriet: https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-folkeskole-og-sfo/  

 • Samlet tilfredshed med barnets skole  
 • Samlet tilfredshed med barnet skole, 0.- 3. klasse  
 • Samlet tilfredshed med barnet skole, 4. – 9. klasse  
 • Antal svar  

Beregning: 
Forældretilfredsheden og landsgennemsnit hentes direkte.  

Benchmark

Læs mere om forældretilfredshed her: 
https://cepos.dk/artikler/foraeldretilfredshed-med-folkeskolen-et-spoergsmaal-om-faglighed/   

Skat  

Definition  
Udskrivningsprocenten dækker over den procent af den skattepligtige indkomst, der skal betales direkte til kommunen. 
Grundskyld er en skat, som alle boligejere i kommunen skal betale. Grundskyldens betales af grundens værdi, og den er fastsat til at være mindst 16 promille (1,6 pct.) og højest 34 promille (3,4 pct.). 

Kilde 
http://www.noegletal.dk/ 

 • Udskrivningsprocent  
 • Grundskyldspromille  

Beregning  
Grundskyldspromillen, udskrivningsprocent og landsgennemsnit hentes direkte.  

Benchmark: 

Produktivitetsanalyser

Generelt – kommunepotentiale

Definition
Kommunepotentiale er et udtryk for, hvor meget kommunerne kunne reducere deres udgifter, hvis de havde samme udgiftsniveau som den mest udgiftseffektive kommune. Dette beregnes ved at sammenholde kommunens faktiske udgifter med deres udgiftsbehov for derefter at sammenholde med den mest udgiftseffektive kommune. Udgiftsbehovet er beregnet af Social-og Indenrigsministeriet på baggrund af en række socioøkonomiske kriterier f.eks. antallet af børn i familier med lav uddannelse.

Kilde
http://www.noegletal.dk/:

 • Udgiftsbehov
 • Nettodriftsudgifter
 • Indbyggertal

Beregning

Læs mere om administrationspotentiale her:
https://cepos.dk/artikler/kolde-kommunale-haender-effektiviseringspotentialer-i-kommunernes-ledelse-og-administration/  

Folkeskoleområdet 

Definition: 
Produktiviteten er beregnet både input- og outputorienteret, dvs. der er analyser af både et besparelsespotentiale og et karakterpotentiale for hver kommune. Besparelsespotentialet viser hvor meget en kommune kan spare hvert år ved at drive sin folkeskole som referencekommunerne, uden samtidig at gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen. Karakterpotentialet viser, hvor meget kommunen kan forbedre de gennemsnitlige karakterer i folkeskolens lovbundne prøver, uden samtidig at tilføre økonomiske ressourcer til folkeskoleområdet. 

Kilde: 
Data er hentet fra www.uddannelsesstatistik.dk og www.statistikbanken.dk 

Input 

Output 

Beregning  
Produktiviteten er beregnet med DEA metoden, hvor der er anvendt en model med varierende skalaafkast. Inputvariablen ”Socioøkonomisk reference” behandles som eksogent givet for kommunerne. Dvs. produktiviteten og potentialerne er beregnet under forudsætning af, at kommunen fastholder sin socioøkonomiske reference. 

Se mere om produktivitet på folkeskoleområdet her: 
https://cepos.dk/artikler/arbejdspapir-67-hvilke-kommuner-har-den-bedste-folkeskole/ 
https://cepos.dk/artikler/arbejdspapir-68-produktivitet-i-grundskolen/ 

CEPOS analyser 

Velfærdskoalitionen 

Definition: 
Velfærdskoalitionen dækker over de personer i kommunen, der enten har deres største lønindkomst fra det offentlige eller har en offentlig overførsel som hovedindkomstkilde. Beregningerne er lavet ud fra antallet af personer, der er 18 år eller ældre for at få antallet af vælgere i kommunen.  Der er i beregningen korrigeret således, at en person ikke kan tælle både som offentlig ansat og overførselsmodtager. 

Data: 
Date er taget fra registerdata i Danmarks Statistik. Man er med i velfærdskoalitionen, hvis ens største lønindkomst kommer fra det offentlige (SEKTOR fra BFL), eller hvis ens hovedindkomstkilde er en offentlig overførsel (BESKST_13 fra AKM).  

Til offentlig ansat er der fra SEKTOR i BFL valgt:  
11: Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber 
12: Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber 
13: Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber 
14: Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber 
15: Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber 
16: Regionsejede ikke-finansielle selskaber 
21: Centralbanken 
27: Offentlige penge- og realkreditinstitutter 
31: Offentlige pengemarkedsforeninger 
37: Offentlige investeringsforeninger 
41: Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser 
47: Offentlige finansielle hjælpeenheder 
51: Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder 
57: Offentlige forsikringsselskaber 
61: Offentlige pensionskasser 
71: Statslig forvaltning og service - integrerede enheder 
72: Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder 
74: Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder 
75: Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder 
76: Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder 
77: Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder 
79: Sociale kasser og fonde 

Til overførselsmodtagere er der fra BESKST_13 i AKM valgt: 
05: Lønmodtagere med understøttelse  
06: Pensionist og ejer af virksomhed 
07: Pensionist  
08: Øvrige  
09: Efterlønsmodtager  
10: Arbejdsløs mindst halvdelen af året (nettoledighed) 
11: Modtager af dagpenge (aktivering og lign., sygdom, barsel og orlov) 
12: Kontanthjælpsmodtager  
99: Ikke i AKM  

Undervisningseffekt


Definition
Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig, sammenlignet med hvad man kunne forvente ud fra forældrenes baggrund. Dette beregnes ved at se på forskellen mellem faktiske karakterer og forventede karakterer. Forventede karakter er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet. Har en kommune en værdi på 0,1, betyderdet, at kommunens skoler løfter eleverne 0,1 karakterpoint højere end forventet. Den beregnede undervisningseffekt er her alene på folkeskoler.

Kilde
https://uddannelsesstatistik.dk/

 • Socioøkonomisk reference 1 år
 • Socioøkonomisk reference 3 år
 • Faktisk karakter (samlet eksamenssnit) 1 år
 • Faktisk karakter (samlet eksamenssnit) 3 år
 • Elevtal på institutionsniveau

Se mere om undervisningseffekt her:
https://cepos.dk/artikler/hvor-gode-er-skolerne-til-at-loefte-eleverne-fagligt/

Sygefravær


Definition

Sygefravær dækker over det gennemsnitlige sygefravær opgjort som dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Sygefraværet dækker over følgende kategorier:

 • Egen sygdom
 • Arbejdsskade

Sygefraværet er vist for hhv. SOSU-ansatte, folkeskolelærer og pædagoger.

Kilde
https://krl.dk/#/main

 • Fravær pr. fuldtidsbeskæftiget pr. år
 • Antal fuldtidsbeskæftigede