Om CEPOS

CEPOS (Center for Politiske Studier) er en uafhængig tænketank med et borgerlig-liberalt idégrundlag. CEPOS blev stiftet i København i 2004 af en række danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder med det formål at påvirke samfundet i retning af mere frihed for borgerne og mindre statslig indgriben.

Det formål arbejder CEPOS for at opnå ved frembringe ny viden om samfundet gennem analyser og forskning, udarbejdelse af konkrete politikforslag, debatskabelse samt undervisning og oplysning.

 Uafhængighed er centralt for CEPOS’ virke, og derfor modtager organisationen af princip ikke støtte fra hverken det offentlige eller fra politiske partier, men finansieres alene af private donationer.

Vision

CEPOS’ værdier bygger på et borgerlig-liberalt idégrundlag med udgangspunkt i klassisk liberale og konservative tænkere som bl.a. John Locke, Adam Smith, Edmund Burke, F. A. Hayek og Milton Friedman.

 CEPOS arbejder for et samfund:

   • hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

   • hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

   • hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

   • hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

   • hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

Organisation

CEPOS er en uafhængig selvejende organisation. Den øverste myndighed i CEPOS er Centerrådet, der består af 72 borligerlige-liberale danskere udvalgt på tværs af erhvervslivet, forskningen og samfundsdebatten. Centerrådet har til opgave at sikre, at CEPOS opretholder sine værdier og sin uafhængighed.

Under Centerrådet sidder CEPOS’ bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer skal til hver en tid både repræsentere erhvervslivet og forskningen.

Herudover har CEPOS et advisory board. Advisory boardet består af førende forskere inden for de emner, CEPOS beskæftiger sig med, og har til formål styrke kvaliteten af CEPOS’ analyse- og forskningsarbejde.

CEPOS’ daglige virke udføres af en række medarbejdere, der repræsenterer sig selv, og hvis arbejde altid er uafhængigt og uden indflydelse fra hverken de nævnte ledende organer i CEPOS, donorer eller andre interessenter i samfundet. 

Læs CEPOS’ vedtægter her >

BESTYRELSE    -    STIFTERE    -    CENTERRÅD    -    ADVISORY BOARD    -    MEDARBEJDERE   -   LEDIGE STILLINGER